Friday, August 14

Tag: CVE-2020-10238

Joomla

Hành trình tìm kiếm CVE của Joomla (Phần 1)

Mô tả ngắn gọn về CVE mình tìm được: CVE-2020-10238: Incorrect Access Control in com_templates (Bài mình nói về cái này) CVSS 2.0:5.0 và CVSS 3.x :7.5 CVE-2020-10239: Incorrect Access Control in com_fields SQL field CVSS 2.0:6.5 và CVSS 3.x :8.8 CVE-2020-10241: CSRF in com_templates image actions CVSS 2.0:6.8 và CVSS 3.x :8.8 Và còn ... cái nữa nhưng họ đang thảo luận sửa lỗi sao cho đúng nên họ hẹn bản cập nhật sau. Đồng nghĩa là mình chưa thể public cách khai thác được :)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ban đầu thì mình được tham gia vào dự án của công ty để thực hiện quá trình pentest cho ứng dụng website. Thì tại website đó có sử dụng CMS là Joomla. Trước khi đi vào chi tiết ...
Joomla

My Journey to find out Joomla's CVE(Part 1)

Some of my CVEs : CVE-2020-10238: Incorrect Access Control in com_templates (This blog) CVSS 2.0:5.0 and CVSS 3.x :7.5 CVE-2020-10239: Incorrect Access Control in com_fields SQL field CVSS 2.0:6.5 and CVSS 3.x :8.8 CVE-2020-10241: CSRF in com_templates image actions CVSS 2.0:6.8 and CVSS 3.x :8.8 And more. —————————————————————————————————————————————– I have participated in my project company to pentest the customer's website. And this website used Joomla CMS. Before starting, the definition of some concepts: 1. CVE? Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) is a dictionary-type list of standardized names for vulnerabilities and other information related to security exposures. CVE aims to standardize the names for all publicly known vulnerabilities and security exposures. The go...